POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

INTRODUCERE

Prezenta politică de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) reglementează modul în care „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD, colectează, prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cerințele „Regulamentului general privind protecția datelor” – Regulamentul (UE) 2016/679, Legea privind protecția datelor cu caracter personal din Republica Bulgaria și alte reglementări bulgare sau internaționale.

Confidențialitatea informațiilor utilizatorilor noștri este o prioritate absolută pentru noi.

„GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD, în calitate de Operator de date cu caracter personal și în conformitate cu legislația și bunele practici, aplică măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD. respectă toate cerințele noului regulament, colectând doar datele persoanelor fizice în măsura în care acestea sunt necesare, respectiv: pentru desfășurarea activității societății; pentru furnizarea serviciilor noastre; pentru utilizarea site-urilor noastre, și în scopuri de marketing.

Prezenta politică oferă informații despre cum și ce tipuri de date cu caracter personal colectăm de la și despre dumneavoastră, de ce avem nevoie de ele, cui pot fi furnizate sau dezvăluite și cum sunt protejate.

Definiții:

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică. Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD, fie pe suport electronic, fie pe suport de hârtie, Dumneavoastră acceptați și sunteți de acord cu practicile descrise în prezenta Politică privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică, vă rugăm să ne contactați – cu persona responsabilă privind protecția datelor, iar dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii conținuți în Politica de confidențialitate, nu vă recomandăm să utilizați produsele și serviciile furnizate de GALAXY INVESTMENT GROUP OOD pentru care vi se solicită să furnizați datele dvs. cu caracter personal.

PRINCIPII ȘI MOTIVE PENTRU COLECTAREA, PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a fi prelucrarea datelor cu caracter personal să fie conformă cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate în mod legal, este asigurată securitatea necesară a operațiunilor de prelucrare și GALAXY INVESTMENT GROUP OOD a luat măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal prelucrate nu fac obiectul unei divulgări ilegale. În conformitate cu principiile de bază respectate de GALAXY INVESTMENT GROUP OOD, datele dvs. personale sunt:

MOTIVE PENTRU COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

precum și în alte modalități, stabilite în mod legal.

SCOPURI ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu cerințele secțiunii I – Transparență și condiții din Regulamentul (UE) 2016/679, GALAXY INVESTMENT GROUP OOD oferă informații, comunicare și condiții transparente pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu art. 12 din Regulament.

„GALAXY INVESTMENT GROUP OOD colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

TIPURI DE DATE COLECTATE, PRELUCRATE ȘI STOCATE DE CĂTRE GALAXY INVESTMENT GROUP OOD

În scopurile prevăzute în secțiunea 4 din prezenta politică, GALAXY INVESTMENT GROUP OOD colectează, prelucrează și stochează următoarele categorii de date:

Date de identificare personală: nume, prenume, nume de familie;

„GALAXY INVESTMENT GROUP Ltd.” nu colectează: date cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică; dezvăluirea convingerilor politice, celor religioase sau filozofice; date genetice și biometrice;

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
DISTRUGERE

„GALAXY INVESTMENT GROUP ” OOD va distruge datele dumneavoastră cu caracter personal cât mai curând posibil și în așa fel încât acestea să nu poată fi reproduse sau recuperate. „GALAXY INVESTMENT GROUP”OOD a adoptat o procedură internă a firmei privind distrugerea datelor cu caracter personal.

SURSE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate de GALAXY INVESTMENT GROUP OOD sunt colectate de la persoanele fizice la care se referă; prin intermediul formularelor de contact de pe site-urile firmei; de la terți – contractanții și/sau intermediarii noștri, cu respectarea cerințelor Regulamentului.

DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE GALAXY INVESTMENT GROUP ODD

Dreptul de acces:

Aveți dreptul de a solicita și de a obține de la „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate; De a obține acces la datele care vă privesc și la informațiile referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD vă va furniza, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în format electronic sau într-o altă formă adecvată; Furnizarea accesului la aceste date este gratuită, dar „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă în cazul unor cereri repetitive sau excesive;
Dreptul la modificare:

Puteți corecta sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc, direct prin depunerea unei cereri către „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD;

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat):

Aveți dreptul de a face solicitare către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar „GALAXY INVESTMENT GROUP” ODD este obligată să le șteargă fără întârzieri nejustificate atunci când sunt prezente motivele prevăzute de lege și dacă nu există niciun alt motiv de prelucrare legală sau un motiv legal pentru refuzul operatorului de a șterge datele; „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD nu va șterge datele pentru care are obligația legală de a le stoca, inclusiv pentru apărare, în ceea ce privește pretențiile legale formulate împotriva sa sau pentru a-și dovedi drepturile.

Dreptul la restricție:

Aveți dreptul de a face solitare către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care: obiectați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită lui GALAXY INVESTMENT GROUP OOD să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este nereglementată, dar Dumneavoastră nu doriți ca datele dvs. cu caracter personal să fie șterse, ci doar ca utilizarea acestora să fie restricționată; „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru stabilirea sau apărarea pretențiilor dvs. legale; Ați făcut obiecție privind această prelucrare până când se verifică dacă motivele legitime ale „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD prevalează asupra intereselor dvs;

Dreptul la portabilitate:

Puteți, în orice moment, să vă descărcați datele care se stochează și prelucrează în legătură cu relația dvs. contractuală cu „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD, printr-o cerere scrisă către operator. În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita un transfer direct al datelor cu caracter personal către un operator desemnat de dvs.;

Dreptul la informare:

Aveți dreptul de a solicita să fiți notificat cu privire la orice acțiune privind modificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării;

Dreptul de a obiecta:

Puteți să vă opuneți în orice moment acestei prelucrării de către „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD a datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care prelucrarea este efectuată pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în temeiul autorității publice; în scopul intereselor legitime ale operatorului; în scopuri de cercetare științifică sau istorică, sau în scopuri statistice, inclusiv crearea de conturi sau prelucrarea în scopuri de marketing direct;
Aveți dreptul să refuzați să faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare, care dă naștere la consecințe legale pentru dvs. sau vă afectează în mod semnificativ. Societatea GALAXY INVESTMENT GROUP OOD nu efectuează luarea automată a deciziilor privind datele.

Drept de a depune plângere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal privind încălcarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 și dreptul la o cale de atac eficientă împotriva Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, a operatorului sau a persoanei împuternicite pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;

Dreptul la despăgubiri:

Aveți dreptul la despăgubiri pentru daunele materiale sau morale suferite ca urmare a unei încălcări a Regulamentului (UE) 2016/679.
Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, trebuie să faceți o solicitare către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD și să dovediți identitatea dvs. și identitatea persoanei la care se referă datele.

Vă puteți exercita drepturile după cum urmează:

La sediul GALAXY INVESTMENT GROUP OOD GALAXY GELS. Plovdiv, cod poștal 4004, bulevardul Dunav nr. 5;
Telefonic: nr. de telefon: +359 32 92 4747
Prin intermediului Internetului: Adresa de e-mail: office@galaxy-bg.com; privacy@galaxy-bg.com
Site web: www.galaxy-bg.com

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice, dacă nu doriți ca toate sau o parte din date să continue să fie prelucrate de către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD pentru un anumit scop sau pentru toate scopurile de prelucrare, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare în orice moment, printr-o cerere în text liber către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Transferurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate sau care sunt destinate a fi prelucrate după transferul către o țară terță sau către o organizație internațională din afara Uniunii Europene vor fi efectuate numai de către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD în condițiile Regulamentului general privind protecția datelor – Regulamentul (UE) 2016/679, sub rezerva condițiilor prevăzute în Capitolul V din Regulament. „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD va aplica toate prevederile Regulamentului astfel încât să nu compromită nivelul necesar de protecție a persoanelor fizice oferit de Regulament.

În cazul în care „GALAXY INVESTMENT GROUP” OOD va transfera date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională din afara UE, acest transfer se va efectua în conformitate cu Procedura societății pentru transfer de date în afara spațiului UE, iar persoanele vizate vor fi notificate în prealabil și va fi necesar consimțământul acestora pentru transferul de date cu caracter personal.

PERSOANELE CĂRORA LE SUNT FURNIZATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Persoanele, angajați ai GALAXY INVESTMENT GROUP OOD care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt strict definite în Regulamentul Intern și Procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Societății, fiind determinat nivelul de acces la diversele registre de date cu caracter personal.

Este posibil ca GALAXY INVESTMENT GROUP OOD să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care sunt implicați în procesarea sau sunt procesatori de date cu caracter personal, structurilor administrative și autorității executive etc., sau unor persoane legate de GALAXY INVESTMENT GROUP OOD (în scopul întocmirii situațiilor financiare). În toate cazurile, transmiterea datelor cu caracter personal de către GALAXY INVESTMENT GROUP OOD se realizează pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare și în strictă conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679.

ÎNCĂLCĂRI ȘI RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR
GALAXY INVESTMENT GROUP OOD POATE SĂ NU VĂ NOTIFICE DACĂ:
MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

GALAXY INVESTMENT GROUP OOD are dreptul de a actualiza, modifica și completa Politica de confidențialitate în orice moment în viitor, în funcție de circumstanțe.

CONTACTE ȘI LEGĂTURI

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta folosind următoarele contacte:

GALAXY INVESTMENT GROUP OOD

CUI: 115509755

Sediul social și adresa înregistrată. GALAXY GALAXIEI GALLAGS. Plovdiv, 4003, bulevard Dunav nr. 5

Adresă pentru corespondență: Bulgaria, județul Plovdiv, mun. Plovdiv, cod poștal 4003, bulvd. Dunav nr. 5

Telefon: +359 32 92 4747

E-mail: office@galaxy-bg.com

Website: www.galaxy-bg.com

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Adresă: Bulgaria, județul Plovdiv, mun. Plovdiv, cod poștal 4003, bulvd. Dunav nr. 5

Telefon: +359 32 92 4747

E-mail: privacy@galaxy-bg.com

Denumire: Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

Sediul social și adresa conducerii: Bulgaria, Sofia, cod poștal 1592, bulevardul Prof. Tsvetan Lazarov nr. 2

Adresa de corespondență: Bulgaria, Sofia, cod poștal 1592, bulevardul Prof. Tsvetan Lazarov nr. 2

Telefon: +359 2 915 3518

E-mail: kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg

Website: www.cpdp.bg

În cazul în care considerați că vă încălcăm drepturile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și în conformitate cu cerințele „Regulamentului general privind protecția datelor” – Regulamentul (UE) 2016/679, aveți dreptul de a depune o plângere la persoana responsabilă cu protecția datelor, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere și de a solicita despăgubiri judiciare, după cum urmează:

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal efectuată de către noi, sau cu privire la modul în care am tratat plângerea dvs., aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal și la persoana responsabilă cu protecția datelor (dacă există unul).

Puteți depune o plângere în unul dintre următoarele moduri:

  1. Personal, pe suport de hârtie, la biroul Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal, la adresa: Sofia, 1592, bulevardul Tsvetan Lazarov nr. 2
  2. Prin scrisoare până la adresa. Sofia, 1592, bulevardul Tsvetan Lazarov nr. 2, Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.
  3. Prin fax la adresa: 029153525.
  4. Prin poștă electronică la adresa de e-mail a Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal (kzld@cpdp.bg). În acest caz, plângerea dumneavoastră trebuie să fie sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică (nu scanată).
  5. Prin intermediul site-ului web al Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal, la adresa https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6, în modul descris pe pagina respectivă. În acest caz, plângerea dumneavoastră trebuie să fie sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică.

În toate cazurile, plângerea trebuie să conțină:

Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal furnizează Comisiei un formular de reclamație (pentru asistența și îndrumarea cetățenilor) în legătură cu abuzul în prelucrarea datelor cu caracter personal din listele electorale care susțin înregistrarea entităților politice. Formularul poate fi descărcat de pe următoarea pagină: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc