зАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни („Политиката“) урежда начинът, по който „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, събира, обработвана и съхранява Вашите лични данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас.

„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД в качеството си на Администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата, дотолкова, доколкото са необходими, съответно: за осъществяване дейността на компанията; за предоставяне на услугите ни; за използването на уебсайтовете ни и за целите на маркетинга.

Настоящата Политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

Дефиниции:

Моля да прочетете внимателно настоящата Политика. Предоставяйки Вашите лични данни на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата Политика, да се свържете с нас – с Длъжностното Лице по Защита на Данните, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

Принципи и Oснования за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД е предприело необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, Вашите лични данни са:

Основания за събиране на лични данни:

както и в други, законово установени хипотези.

Цели на обработката на лични данни

Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Регламент (ЕС) 2016/679 „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

Видове данни, събирани, обработвани и съхранявани от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД

За осъществяване на посочените в т.4 от настоящата политика цели, „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД събира, обработва и съхранява следните категории данни:

Данни за идентификация на лицата: име, презиме, фамилия;

„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД не събира: лични данни, които се отнасят за расов или етнически произход; които да разкриват политически, религиозни или философски убеждение; генетични и биометрични данни;

Срок за съхранение на лични данни:
Унищожаване

„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД ще унищожи Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да могат да бъдат възпроизведени или възстановени. „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД е приело фирмена процедура за унищожаване на лични данни.

Източници на лични данни

Личните данни, събрани от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД се събират от лицата, за които се отнасят; чрез формите за контакт в сайтовете на компанията; от трети лица – наши контрагенти и/или посредници, при спазване изискванията на Регламента.

Права на лицата, чиито данни се обработват от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД

Право на достъп:

Вие имате право да изисквате и получите от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; Да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни; „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма; Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията;
Право на коригиране:

Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, директно с отправяне на искане до „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД;

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Вие имате право да поискате от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД е длъжно да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са налице, предвидените в закона основания и ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване или законосъобразно основание за отказ на администратора да изтрие данните; „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД не изтрива данни, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване:

Вие имате право да изискате от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД имат преимущество пред Вашите интереси;

Право на преносимост:

Вие може по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас, във връзка с взаимоотношенията Ви с „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД като отправите писмено искане до администратора. Когато е технически осъществимо, може да поискате директно прехвърляне на личните данни към посочен от Вас администратор;

Право на информация:

Вие имате право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;

Право на възражение:

Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД на лични данни, които се отнасят до Вас, когато обработването е на основание: изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия; за целите на легитимните интереси на администратора; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, включително за профилиране или обработване за целите на директен маркетинг;
Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително. „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Право на жалба:

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни;

Право на обезщетение:

Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Имате възможност да упражните правата си по следния начин:

В офиса на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав“ № 5;
По телефон: Телефон: +359 32 92 4747
В Интернет: E-mail адрес: office@galaxy-bg.com; privacy@galaxy-bg.com
Уебсайт: www.galaxy-bg.com

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Когато сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, ако не желаете всички или част от данните да продължат да бъдат обработвани от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане до „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД в свободен текст.

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента. „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.

В случай че „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с фирмена Процедура за трансфер на данни извън ЕС, а субектите на данните се уведомяват предварително, като се изисква тяхното Съгласие за предаване на лични данни.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Лицата – служители на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД, които имат достъп до личните Ви данни са стриктно определени във вътрешния Правилник на дружеството и в процедурите за обработка на личните данни, като е определено нивото на достъп до различните регистри лични данни.

Възможно е „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД да предава Ваши лични данни на трети лица, които имат отношение към обработването или са обработващи на личните данни, на административни структури и органи на изпълнителната власт и др., или на свързани с „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД лица (за целите на финансовите отчети). Във всички случаи, предаването на лични данни от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД се извършва за изпълнение на целите за обработване и при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Нарушения и Уведомяване за нарушения
„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД може да не Ви уведомява, ако:
Промени в политиката за поверителност

„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

Контакти и връзки

Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас, посредством следните контакти:

Наименование: „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД

ЕИК: 115509755

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав“ № 5

Адрес за кореспонденция: България; област Пловдив; гр. Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав“ № 5

Телефон: +359 32 92 4747

E-mailoffice@galaxy-bg.com

Уебсайтwww.galaxy-bg.com

Координати за връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адрес: държава България; област Пловдив; гр. Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав“ № 5

Телефон: +359 32 92 4747

E-mailprivacy@galaxy-bg.com

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: България, гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: +359 2 915 3518

E-mailkzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уебсайт:  www.cpdp.bg

В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни,  и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679  имате право да подадете оплакване до Длъжностно Лице по Защита на Данните, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

  1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
  3. По факс на адрес: 029153525.
  4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
  5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc